Essay On Students And Politics

7. Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska
Numer ogłoszenia: 116183 – 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88559 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego o wymiarach 60 x 30 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z drenażem boiska i piłkochwytami. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem, określały: – dokumentacja projektowo – kosztorysowa – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – jako załącznik SIWZ. Roboty muszą być wykonane z materiałów które zapewni wykonawca w cenie ofertowej, a jakość materiałów musi odpowiadać wymogom zawartym w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz spełniać wymagane prawem polskim (i unijnym) normy dla tego typu obiektów. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane, a w przypadku potrzeby materiały te zostaną poddane kontroli w miejscu produkcji, na placu budowy, lub w określonym przez Zamawiającego miejscu – na koszt Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji warunkom przyznania pomocy w ramach -Odnowa i rozwój wsi-.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Artur Trytko, P.P.H.U -Trans-Art, Bobrowniki Wielkie ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 271294,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 333692,22

Oferta z najniższą ceną: 333692,22 / Oferta z najwyższą ceną: 385277,44

Waluta: PLN.

_________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
CPV:45.21.22.21-1 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.
ZPKG.XIII.271.2.7.2014.ZM z dnia 29 maja 2014 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść SIWZ z załącznikami.

PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Brzesko: Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska
Numer ogłoszenia: 88559 – 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego o wymiarach 60 x 30 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z drenażem boiska i piłkochwytami. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem, określa: – dokumentacja projektowo – kosztorysowa – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – jako załącznik SIWZ. Roboty muszą być wykonane z materiałów które zapewni wykonawca w cenie ofertowej, a jakość materiałów musi odpowiadać wymogom zawartym w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz spełniać wymagane prawem polskim (i unijnym) normy dla tego typu obiektów. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane, a w przypadku potrzeby materiały te zostaną poddane kontroli w miejscu produkcji, na placu budowy, lub w określonym przez Zamawiającego miejscu – na koszt Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 8 000,00 PLN ( słownie : osiem tysięcy złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 siwz.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie wykazanie się wykonaniem przynajmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie boisk sportowych z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł każda. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Obok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie wykazanie się dysponowaniem w szczególności osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp – załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru – załącznik NR 7 SIWZ. 6. Kosztorysy ofertowe. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik NR 16 SIWZ 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl-menu PRZETARGI/pozycja nr 7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko,ul. Głowackiego 51, pok. 110, tel. 14 68 65 138 wew.138,fax 14 66 30 545, w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30,e-mail; zbigniew.witowski@um.brzesko.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko,ul. Głowackiego 51, pok. 101 – Sekretariat Burmistrza Brzeska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji warunkom przyznania pomocy w ramach -Odnowa i rozwój wsi-.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
_________________________________________________________________________
PRZETARG – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CPV:45.21.22.21-1 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.
ZPKG.XIII.271.2.7.2014.ZM z dnia 23 kwietnia 2014 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.

We are providing many paragraphs, long essay in very simple language with the boundaries of different words here.  Here you can find Essay on Students and Politics in English language for students in 1000 words. In this article cover Topic : Define political movement, Student's involvement in politics, National level parties have their student wings, Advantages of participating in student politics, Disadvantages of cheap students politics, Unhealthy politics affects the studies and Right balance between studies and political involvement is needed.

Politics incorporates all activities related to attaining and maintaining power in a government or influences the actions and policies of governance. Political movements mean active participation, taking procession, organizing public meetings, shouting political slogans, condemning a party, or accepting another; Today many students are involved in such activities. It is just that they are talking about their voice Need a platform to think in and share your thoughts with others: This platform is offered by universities and colleges Has been, which creates breeding grounds for new ideas, concepts, processes, beliefs and leaders.

Students come together in the form of student unions (political parties) with the same political and social ideology. These student associations can be considered as equivalent to the political parties of state and national level. The national level is the number of political parties, whose students wing work in various universities and colleges. Generally, the name of the student wing is different from the original organization. Thus, a university can be seen as a small constituency with political parties and voters. Students Union is an important component of many regional and national level universities. They play the role of mediator between governing council and students.

Student organizations were never silent spectators for various developments in the country. National issues have not been restricted to national and state level political parties. Over the years, the country has seen active participation and reaction from the student community on political and social issues, injustices and crimes. He was not afraid to take a stand on any particular issue. Undoubtedly, students' politics is an important component of learning a student. With active participation in politics, students get fundamental knowledge of democracy Students understand their rights and responsibilities in a better way. Rather than swallowing textbooks, they have the first hand practical contact for the functioning of democracy.

In fact, over time, they develop the ability to distinguish between right and wrong and to choose between. As a result, they are in a position to make logical decisions. University elections are a good starting stage for young and enthusiastic leaders. There are many instances where the universities have met our skilled leaders to resolve disputes, problems and confidence in them to deal with the situation of crisis flows. These situations play an important role in developing and enhancing their interpersonal skills.

The student community is the most progressive, clear, induced and dynamic segment of the country's population. In these years, politics has widened its scope by having an obsolete ritual of elections for healthy debate, deliberations and dialogue. This "politics of new age" promotes healthy competition, in a way, today, a student gives more information about the latest national and international affairs. In our country, many political parties adhere to them to follow 'youth policy'. They choose the college and compel the candidates to fight under their banner. Soon the students are absorbed as the workers of the political party.

But unfortunately, in recent days, there have been cases where the student organizations have made laws and arrangements in their hands due to the conflict between political ideologies. In a recent incident, we saw Kanhaiya Kumar, President of Junk Student Union, a leader of the All India Student Federation (AISF) was arrested with sedition charges. Later, he was given six months' interim bail by the Delhi High Court.

This incident happened when some students of Jawaharlal Nehru University organized a program on execution of Afzal Guru, who attacked Parliament, in 2013. Event organizers pasted the posters to invite students to invite students. In solidarity with Afzal Guru's judicial murder and Maqbool Bhat 'and the struggle of Kashmiri migrants. Akhil Bharatiya Vidyalaya Parishad (ABVP) alleged that the protesters were involved in shouting shout slogans of anti-India slogans in March. A video was presented to the police.

Based on this, the police arrested the student union president and some other students later granted bail to them because the evidence was not enough to punish the students. This incident gained much media attention and controversy, which was not suitable for maintaining academic environment in a university.

The politics of dirty and inexpensive politics was covered, the proxy between the national parties has become the basis of universities for the fight. Occasionally, it takes an ugly shape in the form of violence and crime in the campus. All of them obstruct the studies and ruin the precious time of the students.

Some student leaders misuse their position to meet their political and personal objectives. Many of these dishonest activities have been intentionally done to attract media attention and gathering publicity.

Today many political parties have taken advantage of the students for their own selfishness, once they are finished they will eat them. They incited students for organizing strikes, picks and procession But students do not get any real benefit from such movements. Fraud in student politics also attracts the attention of national political parties and they make heroes from such people and provide tickets for state and national level elections. What do they forget that they are setting a wrong example for the youth in this manner.

Now one day university has a lot of importance in elections, because national parties have started taking interest in these elections by nominating their own candidates. Sometimes, these elections become ugly with incidents of violence. Colleges and universities become battlegrounds for opposition parties Educational institutions have direct impact on unhealthy politics studies. In such cases either the examination has been canceled or adjourned. Many times students do not allow students to organize classes in campus for a few days. This creates an atmosphere of indiscipline and tension. That is why students are advised to stay away from dirty politics.

Students need to strike the right balance between their study and their political involvement. They should remember that colleges and universities are educational institutions and not political base. Unhealthy politics should be kept away from educational institutions. Youth is full of enthusiasm and enthusiasm and need to move forward in the right direction. They are a powerhouse of unused capacity

Students should not participate in active politics before getting political knowledge and political ideology. Student organizations need to understand the inherent responsibility in them and make the channels of youth in the right direction. His main duty is to protect the student's interests and maintain a healthy environment. Organization Student organizations should aim better tomorrow and a promising future for the youth of our country.

Read More.


Go Back

0 thoughts on “Essay On Students And Politics”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *